HOTLINE : 02-540-7755   CONTACT : jico@jico.co.th
งานประชุมวิชาการทันตแพทย์ครั้งที่ 105 (2/2560)

งานประชุมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TDA) 2/2560


เมื่อวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุมวิชาการทันตแพทย์ครั้งที่ 105 (2/2560) ขึ้น ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอทเซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร


                                         

  ภาพบรรยากาศภายในงาน
 

 

  ภาพบรรยากาศภายในงาน
 

 

  ภาพบรรยากาศภายในงาน
 

 

  ภาพบรรยากาศภายในงาน
 

 

  ภาพบรรยากาศภายในงาน
 

 

  ภาพบรรยากาศภายในงาน