HOTLINE : 02-540-7755   CONTACT : jico@jico.co.th
งานประชุมวิชาการทันตแพทย์ครั้งที่ 104 (1/2560)

 

งานประชุมทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (TDA) 1/2560


เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2560 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ได้จัดงานประชุมวิชาการทันตแพทย์ครั้งที่ 104 (1/2560) ขึ้น ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22

โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอทเซนทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร


                                     

 

  ภาพบรรยากาศภายในงาน
 

 

 

  ภาพบรรยากาศภายในงาน
 

 

 

  ภาพบรรยากาศภายในงาน
 

 

 

  ภาพบรรยากาศภายในงาน
 

 

 

  ภาพบรรยากาศภายในงาน